Ценовник

1. Масажна фотелја „Anima PRO“

  • 2.000 EUR (модел што работи со монети и со банкноти)

  • 1.800 ЕUR (модел што работи со монети)

  • 990 EUR 495 EUR (репарирана фотелја што работи без монети, како нова)

- цената е со вклучен ДДВ 18% - плаќањето се врши во денарска противвредност на денот на фактурирањето - гаранција 12 месеци, обезбедени се сервис и резервни делови - во цената е вклучена калибрација на монети или банкноти - бесплатна достава на територија на цела Македонија (важи само при купување на фотелјата).

2. Закуп на масажна фотелја „Anima PRO“

1 месец2 месеци3 месеци4 месеци
130 ЕUR120 ЕUR110 ЕUR100 ЕUR

- закупот се плаќа однапред во вкупниот износ за избраниот период за кој се врши закупот. Доколку закупот се плаќа месечно, цената е како да сте ја изнајмиле фотелјата само на месец дена. Пример: четири месечен закуп изнесува 4 х 100 = 400 EUR (остварен е попуст од 120 EUR). - цената е со вклучен ДДВ 18% - плаќањето се врши во денарска противвредност на денот на фактурирањето - во цената на закупот не е вкалкулиран транспортот до закупецот - доколку закупецот одлучи, во текот или на крајот од закупот, да ја купи изнајмената фотелја, сумата на закупот што ја платил закупецот ќе се одбие од вкупната цена на производот. Оваа бенифиција можно e да се оствари само во првите четири месеци. - Сите права и обврски помеѓу Анима ДООЕЛ и закупецот ќе бидат регулирани со меѓусебен договор, потпишан од двете договорни страни.